Shaiya Maps

Drop Listesi & Haritalar
Post Reply
User avatar
Dean
Shaiya Forum
Shaiya Forum
Posts: 33
Joined: 15 January 2021
Status: Offline

Shaiya Maps

Post by Dean »

 
Shaiya PvE Maps

Shaiya Ereumana - Alliance of Light (AoL) Shaiya Reikeuseu - Union of Fury (UoF)
Shaiya Ereumana Shaiya Reikeuseu
 • Shaiya Beika
 • Shaiya Cloron’s Lair
 • Shaiya Cornwell’s Ruin
 • Shaiya Keolloseu
 • Shaiya Argilla Ruin
 • Shaiya Aridon
 • Shaiya Fantasma's Lair
 • Shaiya Gliter

Shaiya Willieoseu - Alliance of Light (AoL) Shaiya Keuraijen - Union of Fury (UoF)
Shaiya Willieoseu Shaiya Keuraijen
 • Shaiya Arktuis Vill
 • Shaiya Cripticone Throne
 • Shaiya Elaste Valley
 • Shaiya Elemental Cave
 • Shaiya Fedion
 • Shaiya Haldeck Farm
 • Shaiya Silvaren
 • Shaiya White Sand
 • Shaiya Willieoseu Central Beacon Mound
 • Shaiya Arume Vill
 • Shaiya Aumeros Amy Port
 • Shaiya Cripticone Throne
 • Shaiya Fotamion Watch Tower
 • Shaiya Kalamus’s House
 • Shaiya Meteora North Port
 • Shaiya Ruber Chaos
 • Shaiya Starfumos Vill
 • Shaiya Warunu’s Camp

Shaiya Adellia - Alliance of Light (AoL) Shaiya Adeurian - Union of Fury (UoF)
Shaiya Adellia Shaiya Adeurian
 • Shaiya Argartes Supply Base
 • Shaiya Au Bird Force’s Camp
 • Shaiya Cave of Stigma
 • Shaiya Huigronn Stronghold
 • Shaiya Marduke Miner’s Town
 • Shaiya Meia Watch Tower
 • Shaiya Presya Manor
 • Shaiya Sidelos Refinery
 • Shaiya Uresis Lab
 • Shaiya Arena Stronghold
 • Shaiya Arteria Force’s Camp
 • Shaiya Aurizen Ruin
 • Shaiya Merukes
 • Shaiya Prymates
 • Shaiya Temple of Flame

Shaiya Skulleron - Alliance of Light (AoL) Shaiya Astenes - Union of Fury (UoF)
Shaiya Skulleron Shaiya Astenes
 • Shaiya Pandorashys
 • Shaiya Ranhaarr

Shaiya Valdemar Regnum - Alliance of Light (AoL) Shaiya Palaion Regnum - Union of Fury (UoF)
Shaiya Valdemar Regnum Shaiya Palaion Regnum
 • Shaiya Arke
 • Shaiya Forgotten Camp
 • Shaiya Ganeshi Village
 • Shaiya Servus Colony
 • Shaiya Temporary Post
 • Shaiya The 2nd Army Corps Camps
 • Shaiya Abarona
 • Shaiya Bladewind Village
 • Shaiya Expeditionary Base
 • Shaiya Queen Caput
 • Shaiya Temporary Post

Shaiya Pantanassa - Alliance of Light (AoL) Shaiya Theodores - Union of Fury (UoF)
Shaiya Pantanassa Shaiya Theodores
 • Shaiya Arcanus Ruins
 • Shaiya Crowd Port
 • Shaiya Elysium
 • Shaiya Segadors Village
 • Shaiya Solis Falls
 • Shaiya South Hills Camps
 • Shaiya Telum Guard Post
 • Shaiya Bellum Outpost
 • Shaiya Custodia
 • Shaiya Hypnosis Ruins
 • Shaiya Kerri Coast
 • Shaiya Liorence
 • Shaiya Scutum Town

 
Shaiya PvP Maps

Shaiya Proelium Frontier - (1-15) PvP Map
Shaiya Proelium Frontier
 • Shaiya Delphinian Fortress
 • Shaiya Paroutian Fortress
 • Shaiya Tetra Supply Base

Shaiya Cantabilian - (20-30) PvP Map
Shaiya Cantabilian
 • Shaiya Blessian Fortress
 • Shaiya Trineton Stronghold
 • Shaiya Penta Supply Base

Shaiya D-Water Borderland - (40-80) PvP Map
Shaiya D-Water Borderland
 • Shaiya Caelum Greendieta
 • Shaiya Hepta Supply Base
 • Shaiya Karis Castle
 • Shaiya Raigo Castle
 • Shaiya Tragos Cavum
 • Shaiya Water Dungeon Lair

Shaiya Deep Desert 1 - (60) PvP Map Shaiya Deep Desert 2 - (60) PvP Map
Shaiya DD1 Shaiya DD2
 • Shaiya DD1
 • Shaiya DD2 Closed

Shaiya Kanos Ilium - (70-80) PvP Map
Shaiya Kanos ilium
 • Shaiya Ales
 • Shaiya Dentatus
 • Shaiya Dimensional Portal
 • Shaiya Lumen
 • Shaiya Secreta
 • Shaiya Zeharr’s Mine

Shaiya Canyon Of Greed - (80) PvP Map
Shaiya Canyon of Greed
 • Shaiya Opalus Territory
 • Shaiya Pantanassa Portal
 • Shaiya Theodores Portal
“Once, there was only dark. If you ask me, the light’s winning.” 
Resim
   
    
    
 
Post Reply